Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Jana Pawła II w Czechach

Witamy na naszej szkolnej stronie internetowej!

Ochrona Danych Osobowych

 INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych                 i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:

 

 1. Administratorem danych osobowych jest: Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Jana Pawła II  w Czechach reprezentowany przez Dyrektor Annę Stoparczyk. Z Administratorem można skontaktować się listownie: 98-220 Zduńska Wola Czechy 142, e-mailowo: sp.czechy@ugzw.pl oraz telefonicznie: 438232535.

 2. Inspektorem ochrony danych jest Anna Becalik email: iod.oswiata@ugdw.pl

 3. Podane dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa tj.:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe – (Dz. U. 2019 poz. 2197 i 2248);

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – (Dz. U. 2019 poz. 1818 i 2197);

 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej – (Dz. U. 2019 poz. 1942);

 • na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c Rozporządzenia tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

 • w zakresie, w jakim przetwarzane dane obejmują dane szczególnych kategorii podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia;

 • Podstawą przetwarzania danych w zakresie monitoringu wizyjnego jest art. 108a ustawy  z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 2197 i 2248);

 • W przypadku danych osobowych, których przetwarzanie nie wynika wprost z przepisów szczególnych, na przykład wizerunek, koniecznym będzie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie  z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.

 1. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:

  • podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;

  • podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

 2. Dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt. 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

 3. Administrator może przetwarzać w szczególności następujące dane:

 • dane identyfikacyjne ucznia, takie jak imię nazwisko, nr PESEL, data urodzenia, adres zamieszkania;

 • dane identyfikacyjne rodziców, opiekunów ucznia, takie jak imiona i nazwiska, adres zamieszkania, nr telefonów, adres poczty elektronicznej

 1. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Państwu:

  - prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;

  - prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;

  - prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;

  - prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;

  - prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.

 2. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 3. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

 4.  Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym oraz organizacji międzynarodowych.

 5.  Administrator nie będzie stosował wobec Państwa zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.